FOOD CONSULTING - друштво за консултантски услуги


Македонија како и сите држави во нејзиното опкружување имаат нова цел - да им се придружат на современите и технолошки напредни земји во светот и да станат дел од Европската Унија. Како и на секое патување, видикот се проширува, маршрутата се менува, новите нормативи и системи стануваат дел од секојдневното работно искуство...
Патот долг 1000 милји започнува со првиот чекор...
На прагот на стандардизација ние сме вистинскиот избор - ве водиме преку процесот на Имплеметација до Сертификација.


HACCP

HACCP

е систем на работа кој служи сите опасни ситуации по здравјето на консуматорот да се отстранат или да се сведат на прифатливо ниво за време на производството, прера-ботката или складирањето на прехрамбените производи...


ISO standards

ISO

систем за управување со ква-литет за фирми кои се озбилно ориентирани кон своите коми-нтенти со тенденција понатаму да ги подобруваат своите услуги и производи...


eurepgap

GLOBALGAP

е стандард воспоставен од страна на велепродавачите. Претставува систем на работа кој е базиран на GAP (добра земјоделска пракса)...


training

ОБУКИ

Food Consulting, во своето повеќегодишно искуство, во-дејки се од идејата постојано да ги следи барањата на кли-ентите и да ги информира за новините во глобалните дви-жења, успешно чекори кон нови области во работењето - организирање на обуки.
Food Consulting

PRESS

ISO 22000 во Swisslion

Во Swisslion за првпат во Македонија се воведe стандардот ISO 22000.
Со консултантски услуги позади овој проект стои Фуд Консалтинг
Повеќе

ISO 9001 во Филип II

Фуд Консалтинг како консултантска куќа работи на имплементација на системот за квалитет во најреномираната кардио-хируршка болница во Македонија Филип II
Повеќе


  © Food Consulting webmaster